TMUG presents channel #1 at SuperDeluxe
LIVE: Omodaka × VJ Takuya HosoganeGo-qualia × VJ Taiyo YamamotoDaisuke Tanabe × VJ techno shugei buDUB-Russell × VJ Taniguchi Akihiko (oamas)Seiho × VJ onom, DJ ALLY BABA  TMUG presents channel #1 at SuperDeluxe
LIVE: Omodaka × VJ Takuya HosoganeGo-qualia × VJ Taiyo YamamotoDaisuke Tanabe × VJ techno shugei buDUB-Russell × VJ Taniguchi Akihiko (oamas)Seiho × VJ onom, DJ ALLY BABA 

TMUG presents channel #1 at SuperDeluxe

LIVE: Omodaka × VJ Takuya Hosogane
Go-qualia × VJ Taiyo Yamamoto
Daisuke Tanabe × VJ techno shugei bu
DUB-Russell × VJ Taniguchi Akihiko (oamas)
Seiho × VJ onom, DJ ALLY BABA 

  1. desertvista posted this